KUALA LUMPUR - Sempena Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 2013 esok, Gerakan melancarkan "Kempen 100,000 Tandatangan' untuk menggesa bagi pemansuhan hukuman mati. Presiden parti Datuk Mah Siew Keong berkata kempen itu akan diadakan selama tiga bulan bermula hari ini untuk mengumpul tandatangan orang ramai sebelum menyerahkannya bersama-sama dengan satu memorandum, kepada Peguam Negara dan Jabatan Perdana Menteri untuk tindakan lanjut. Beliau berkata kempen itu merupakan langkah konstruktif Gerakan berikutan sesetengah…
(吉隆坡9日讯)明日(10日)为国际人权日,民政党率先发起“10万人反死刑签名运动”,并在3个月后提呈备忘录予总检察长及首相署,促请政府废除死刑,以终身监禁代之。 民政党主席拿督马袖强今日在推介仪式上指出,民政党是国阵成员党内首个表明立场反对死刑的政党,希望该党能以行动提高人民对死刑的醒觉意识,带动更多政党参与废除死刑运动。 他说,该党的目标是在3个月内,透过全国区部及支部,收集10万个签名,并将之与备忘录一并提呈给…
(吉隆坡9日讯)民政党推介“向死刑说不”运动,设定在3个月内收集到10万个签名,并促民联放下政治成见,以政治远见携手废除具争议性的死刑惩治制度。 民政党全国主席拿督马袖强说,该党也肯定会要求国阵成员党参与此运动,以促国会修改宪法,废除这项不人道的刑法。 他强调,民政主张废除死刑,因为死刑的执行经被鉴定无法有效遏止罪案。反之,这经已侵犯人权,不符国际人道和人权法。 他说,民政会呼吁国阵成员党加入这个阵容,因为废除死刑的…
(吉隆坡9日讯)民政党主席拿督马袖强今日宣布,该党正式推介废除死刑签名运动,为期3个月,希望在期限内收集10万个签名。 他说,该党是为配合12月10日联合国世界人权日,而举办此签名运动。 他今日是在民政党总部,召开废除死刑签名运动记者会时,做出上述宣布。 SOURCE: http://www.chinapress.com.my/node/481762…
(吉隆坡9日讯)配合世界人权日,民政党将展开为期3个月的废除死刑签名运动,以在全国收集10万个签名,呈交予总检察长和首相署,要求废除死刑。民政党主席拿督马袖强表示,研究显示,死刑并不能震慑犯罪,然而马来西亚却是全球尚保留死刑的58个国家之一。「一直以来,废除死刑的讨论,时有所闻,但我国政府缺乏政治意志废除它。」他以爱尔兰为例,该国在废除死刑前,先列出废除死刑的利弊再通过公投表决;而在新加坡,一些死刑案件也有自由裁量权…
(亚罗士打9日讯)民政党全国署理主席兼吉打州联委会主席谢顺海指出,我国是世界58个国家中执行死刑的其中一个国家,但所执行的死刑并不能解决及减少国内罪案的发生。他说,根据2012年11月4日的纪录,我国约有900名以上的死囚死于死刑。他说,为此,该党配合2013年世界人权日,在北马及吉隆坡同步展开“收集10万签名,废除死刑运动” ,以收集大众的签名交给党中央后,再呈交给内政部。他说,吉州方面于2日前已经开始进行,直到今…
(吉隆坡9日讯)配合世界人权日,民政党将展开为期3个月的废除死刑签名运动,以在全国收集10万个签名,呈交予总检察长和首相署,要求废除死刑。民政党主席拿督马袖强表示,研究显示,死刑并不能震慑犯罪,然而马来西亚却是全球尚保留死刑的58个国家之一。“一直以来,废除死刑的讨论,时有所闻,但我国政府缺乏政治意志废除它。”他以爱尔兰为例,该国在废除死刑前,先列出废除死刑的利弊再通过公投表决;而在新加坡,一些死刑案件也有自由裁量权…
ALOR STAR: National Gerakan Youth chief Tan Keng Liang today slammed the DAP-led Penang government for imposing a new rule barring owners of houses worth RM400,000 and below from selling their property without the state's consent. He claimed that instead of helping to curb property speculation, the move would work negatively as it would push houses prices even higher due to a sudden short of supply in the market. Tan…
KUALA LUMPUR, Dec 9: Gerakan Youth chief Tan Keng Liang today slammed the DAP-led Penang government for imposing a new rule barring owners of houses worth RM400,000 and below from selling their property without the state’s consent. Tan said, “Instead of helping to curb property speculation, the move would work negatively as it would push houses prices even higher due to a sudden short of supply in the market.” Tan…
(亚罗士打9日讯)民青团总团长陈庆亮说,槟州政府将在明年推行新房屋条例,必会导致槟州房屋出现僧多粥少以致屋价飙涨情况,最终获益者不是州民,而是屋业发展商。 槟州首长林冠英在上月29日槟州立法议会提呈《2014年度财政预算案》时宣布,州政府将在明年2月1日起,推行槟州新房屋条例,即凡是价值10万令吉以下的廉价及中廉价屋,从签署合约算起的10年内不许转卖;价值40万令吉以下可负担房屋,从签署合约算起5年内不许转卖。吁州政…

Search

Calendar

Top

Google+
Follow @partigerakan